Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi
Höyläämö Huppunen Ky

Y-tunnus
0777139-3

Osoite
Kytöläntie 38, 01860  PERTTULA

Puhelin
0500 471 967

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi
Jyrki Huppunen

Osoite
Kytöläntie 50, 01860  PERTTULA

Puhelin
0500 471 967

Sähköpostiosoite
jyrkihup@gmail.com

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • asiakkuuden tai yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista ja asiakastilin avanneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • asiakasnumero
 • henkilötunnus
 • laskutus- ja perintätiedot
 • käyttäjätunnus
 • salasana
 • tunnistetun käyttäjän palveluun liittyvät tiedot, kuten palvelun ominaisuuksien käyttötiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Yrityksen verkko- ja mobiilipalvelut sekä Yrityksen sosiaalisen median kanavat ja yhteydenottolomake)

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Yrityksen yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

 • Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Yrityksen yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.
 • Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Yrityksen asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Yrityksen käyttötarkoitusten kanssa.
 • Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Yritys myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.
 • Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.
 • Tietoja ei pääsääntöisesti käytetä muutoin kuin käynnissä olevien tarjousten tai kaupankäynnin aikana.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää Yrityksen rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti Yrityksen luona henkilöllisyyden varmentamalla.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä Yritykseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys Yritykseen.